Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Evropská strategie mládeže na léta 2019-2027
17.04.2019, Vlastimil Kopeček (zdroj: web MŠMT ČR)
Strategie mládeže EU na léta 2019 – 2027 byla schválena Radou 26. listopadu 2018. Navazuje na předchozí evropskou strategii pro mládež na období 2010 – 2018. Jejím cílem je vytvořit silnější vazbu mezi EU a mladými lidmi prostřednictvím inkluzivního dialogu, efektivní struktury pro sdílení myšlenek a poskytování informací o opatřeních přijatých ve prospěch mladých lidí a dosáhnout výsledků pomocí cílených priorit a opatření. Celé znění strategie, resp. příslušné usnesní Rady EU si můžete stáhnout v příloze této aktuality.
Nová strategie je založena na lepším zpřístupnění, zviditelnění a usiluje o větší dopad zajišťující lepší participaci mladých lidí. Za tímto účelem byl zřízen koordinátor EU pro mládež, jehož úkolem je v souladu se Strategií:
• posílení spolupráce mezi jednotlivými politikami,
• zavedení nového a inkluzivnějšího dialogu o mládeži v EU, se zvlášním důrazem
na mladé lidi s omezenými příležitostmi,
• usnadňování dobrovolnictví a mobility ve prospěch solidarity
• implementace agendy na téma práce s mládeží, s cílem posílit uznávání neformálního učení.
Dále dochází k posílení propojení mezi politikou mládeže EU a příslušnými evropskými programy, jako je Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.