Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice, o.s.

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM)  je neziskovou organizací založenou na bázi občanského sdružení. AICM ČR byla registrována Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 83 / 1990 Sb. o sdružování občanů dne 7. září 1999. Nejbližšími spolupracujícími partnery AICM ČR v oblasti podpory rozvoje Informačního systému pro mládež jsou zejména: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR .

Současnými členy AICM ČR jsou kromě fyzických osob také osoby právnické (většinou zřizovatelé jednotlivých Informačních center pro mládež v ČR).

Hlavním cílem činnosti AICM ČR je podpora systémového rozvoje Informačních center pro mládež v České republice. Podpora a pomoc při zakládání nových Informačních center pro mládež v ČR tzn. podávání prvotních informací a následná pomoc při dalších postupech.

Mezi další činnost AICM patří:

  • Prezentace AICM ČR a ICM ČR na výstavách a celostátních akcí způsobem modelového ICM s doprovodnými semináři - Programy Mládež EU, Profesní diagnostika, Eurodesk atd.
  • Příprava, realizace a organizování pro členy AICM školení v ČR podle modulu ERYICA , ale i stáže v zahraničí
  • Vydávání a distribuce propagačních materiálů AICM
  • Podávání projektů za účelem získání finančních prostředků s možností participace ostatních ICM ČR