Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Jubilující AICM ČR z.s. na jubilejním veletrhu NGO Market
12.04.2019, Václav Pavlík
Neziskové organizace představují klíčový prvek při vzniku silné občanské společnosti a hrají zásadní roli při transformačních procesech v oblasti střední a východní Evropy. Jedním z prostředků, kterým o sobě dávají neziskové organizace vědět je tradiční veletrh neziskovek NGO Market 2019, který se uskutečnil ve středu 10.dubna 2019 v prostorách Fora Karlín Praha. Jubilejní 20. ročník veletrhu nabídnul návštěvníkům bohatý doprovodný program plný workshopů, seminářů a praktických ukázek z činnosti více než 170 českých i zahraničních neziskových organizací, vládních organizací a obchodních společností, které spojil zájem o směřování a vývoj občanské společnosti.
NGO Market je akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout, oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.

Jubilantem veletrhu byla i Asociace pro podporou rozvoje informačních center pro mládež v České republice z.s. (AICM ČR z.s.), která si letos také připomíná 20.výročí svého vzniku.
AICM ČR z.s. tradičně na svém stánku prezentovala především svoji publikační a vydavatelskou činnost. Návštěvníci si tak mohli vybrat a odnést některý z osmi v současnosti dostupných inovovaných tištěných informačních a edukačních materiálů, zabývajících se například sexualitou, prevencí závislostí, šikanou, kyberšikanou, mediální výchovou, podporou zaměstnanosti i volným časem, pracovními příležitostmi ad. K dispozici návštěvníkům veletrhu byly také informační materiály některých členských informačních center pro mládež AICM ČR z.s. a jejich zřizovatelů
či některých tradičních partnerů. A nutno dodat, že o tyto materiály byl i na tomto veletrhu značný zájem jak zúčastněných zástupců neziskových organizací, tak i návštěvníků celého věkového spektra. Dobrovolní pracovníci obsluhující expozici AICM ČR z.s. zaznamenali v diskuzích nejen s jejími návštěvníky několik velmi důležitých podnětů souvisejících s činností jednotlivých Informačních center pro mládež v ČR i AICM ČR z.s. jako celku. Zaznamenali například, že oproti minulosti jsou v daleko větší míře vyjadřovány kritické názory k obsahu internetu a sociálních sítí týkajících se v podstatě schopnosti pracovat s informacemi. Uživatelé již prostě daleko více nevěří tomu, co jim je předkládáno či šířeno nejen prostřednictvím internetu, sociálních sítí, ale i dalších médií.

I na tomto veletrhu pracovníci AICM ČR z.s. zaznamenali, že se i zvyšuje poptávka po „přidané hodnotě“ informací šířených médii spočívající v interaktivní osobní komunikaci. Zaznamenali jsme i větší zájem o vzájemně výhodnou spolupráci mezi neziskovými organizacemi (… že by aktuální reakce na neférový přístup některých politiků, úředníků i některých médií k nestátním neziskovým organizacím? ).Přínosem účasti na veletrhu tak nebyla jenom propagace práce AICM ČR z.s. a informačních center pro mládež, ale také možnost bližšího kontaktu a vzájemné výměny zkušeností s ostatními vystavovateli i návštěvníky veletrhu.

Více informací
www.forum2000.cz/projekty/ngo-market-2019