Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

V Hradci Králové se uskutečnila Valná hromada členů AICM ČR
22.05.2017, Václav Pavlík, sekretář AICM ČR
Již potřetí v osmnáctileté historii Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice ( AICM ČR z.s.) jednali ve dnech 18. a 19.května 2017 na valné hromadě zástupci zřizovatelů informačně poradenských a konzultačních pracovišť v Hradci Králové. A jak je u AICM ČR z.s. obvyklé, jednalo se opět o setkání v neformálním duchu přičemž byly naplněny i formální záležitosti související s její činností a aktivitami. Neformální diskuze účastníků setkání o tom, co se v Informačních centrech pro mládež AICM ČR z.s. (ICM AICM ČR z.s.) od předcházejícího setkání událo, kam směřují jejich aktivity v tomto roce, jak vidí budoucnost dané oblasti v letech následujících, atd. se „rozeběhly“ již ve čtvrtečních podvečerních a večerních hodinách.
Neformálně zahájili účastníci valné hromady i formální „pracovní den“. Díky aktivitám zdejšího zřizovatele ICM AICM ČR z.s. (YMCA Hradec Králové) po společné snídani navštívili zdejší technickou památku - Labskou elektrárnu "Hučák". V rámci exkurze se seznámili nejen s touto významnou památkou, ale předmětem diskuze s ochotnou pracovnicí Informačního centra byla i problematika podpory dětí a mládeže ze strany ČEZ a.s. Není divu, že se tato návštěva poněkud protáhla…
Ani tak však nebyl narušen předpokládaný organizační harmonogram valné hromady, jejíž jednání probíhalo v Denním klubu YMCA Hradec Králové. V jejím úvodu přivítali její účastníky zástupci magistrátu města Hradec Králové Ing. Anna Maclová (náměstkyně pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu) a Ing. Jozef Čižmár (manažer Odboru strategického plánování a projektového řízení, vedoucí oddělení projektů a dotací). Účastníci valné hromady byli v neformálním duchu seznámeni s tím, co všechno Magistrát města Hradce Králové dělá pro děti a mládež nejen v oblasti vzdělávání, ale i třeba v oblasti sociální, při podpoře mladých podnikatelů, apod. A je toho doopravdy hodně, o čemž svědčí třeba i turistická a volnočasová nabídka města jak pro stálé obyvatele, tak pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Víte, že je například nově zrekonstruován a zpřístupněn symbol města - Bílá věž? V průběhu valné hromady mohli její účastníci registrovat i tuzemské a zahraniční sportovce – účastníky Mistrovství Evropy karate S.K.I.E.F…. V neformální diskuzi účastníci valné hromady následně sdělovali zástupcům zdejšího magistrátu své zkušenosti z práce s mládeží, zejména nestátních neziskových organizací, ze svých regionů.
Převažující neformální průběh valné hromady byl možný i tím, že veškeré „formální“ materiály předložil výkonný výbor AICM ČR z.s. členské základně s dostatečným předstihem k posouzení či doplnění. Výroční zpráva o činnosti AICM ČR z.s. za rok 2016, Zpráva o hospodaření AICM ČR z.s. za rok 2016 či Rámcový harmonogram aktivit AICM ČR z.s. v roce 2017 se staly skutečně kolektivním dílem a formální procedura jejich projednání a schvalování tak byla velmi krátká. O to více času mohlo být věnováno metodické části jednání valné hromady – spolupráci na místní a regionální úrovni, aktivitám a činnostem například v rámci Krajských či Místních akčních plánů vzdělávání, směrování AICM ČR z.s. či dalším příkladům dobré praxe. Účastníci valné hromady projednali i přípravu a realizaci jak aktivit ústředí, tak jednotlivých členů v následujícím období. Příznivci AICM ČR z.s. a jejich členských organizací v místech a regionech se mají doopravdy na co těšit…